Barneforsikring

Barna er noko av det mest dyrebare vi har. Ei barne- og ungdomsforsikring sikrar dei økonomisk dersom noko uventa skulle skje.
  • Forsikringa kostar berre 182 kr per månad
  • Dekkjer behandlingsutgifter ved alvorleg sjukdom
  • Kombinert sjukdoms- og ulykkesforsikring
Kontakt meg om Barneforsikring

Om forsikringa

Gir utbetalingar ved:


Medisinsk invaliditet som skuldast sjukdom eller ulukke

Tilpassing av bustad og tilskot til tekniske hjelpemiddel

Dagpengar i samanheng med opphald på sjukehus eller liknande

Utvalde alvorlege sjukdomar

   √   

Behov for langvarig pleie/omsorg

Dødsfall

Arbeidsuførleik

 

Behandlingsutgifter

 

Fordeler

  • Du kan kjøpe barne- og ungdomsforsikring frå barnet ditt har fylt tre månader og inntil fylt 18 år.
  • Forsikringa er ei kombinert sjukdoms- og ulykkesforsikring som gjeld fram til fylte 26 år.
  • Forsikringa gir dekning i tillegg til det ein får frå folketrygda, og kan gi deg som forelder økonomisk høve til å tilpasse kvardagen for å vere saman med barnet ditt. 

Gode råd

Person og helse

Kva skjer med økonomien om helsa sviktar? Med desse forsikringane trygge du deg og flokken din.