Aksjesparekonto

Samle aksjefonda dine i ein aksjesparekonto og få skattefordelar. Kontoen er gratis og du kan inngå avtale om aksjesparekonto i mobilbanken. Hugs å gjere dette innan 31. desember for å sleppe å betale skatt ved flyttinga.
  • Sel eller bytt aksjefond utan å skatte undervegs
  • Ta ut heile beløpet du har satt inn utan å skatte
  • Samle fonda og aksjane dine på ein stad
Gå til mobilbanken

Utsett skatt med aksjesparekonto

Med ein aksjesparekonto kan du byte mellom ulike aksjefond og aksjar utan å skatte av gevinsten. Det er fyrst når du har teke ut meir pengar av aksjesparekontoen enn du har sett inn, at du må betale skatt. 

Gode råd

Kva er ein aksjesparekonto?

Det blir omtala som «det viktigaste som har skjedd innan sparing sidan 80-talet». Her er (nesten) alt du treng å vite.

Anna sparing med skattefordel

Pensjonssparing med skattefordel (IPS)

Spar inntil 40 000 kroner kvart år – og få 23 prosent av sparesummen i frådrag på skatten. Pengane kan brukas frå fylde 62 år.